Luxubu_Best

update BTC tối 26 dạng sáng 27/3/2020

OKX:BTCUSDT   Bitcoin/Tether
theo Mô hình BTC sẽ dạo động trong vùng giá 64xx -> 67xx
Mọi người chú ý đặt SL cẩn thận

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.