Phamdong1969

BTC/USDT ngắn hạn tăng lên vùng 7380$

Giá lên
BINANCE:BTCUSDT   Bitcoin / TetherUS
Trên đồ thị 4h BTC đang cho xu hướng tăng, Kháng cự gần nhất là 7380$

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.