A_Luan26

Bitcoin bị Flash từ rạng sáng

BYBIT:BTCUSDT.P   BTCUSDT Perpetual Contract
sẽ chỉ sideway hoặc tích lũy trong ngắn hạn,không nên giao dịch trong 2~3 hôm nếu chưa có tín hiệu thoát lên khỏi đường EMA21 (biên trên) . nên chờ xem tín hiệu từ thị trường.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.