akira_bitcoinvn

BTC Price Prediction in Short Term

Giá lên
BINANCE:BTCUSDT   Bitcoin / TetherUS
The same as prediction I posted yesterday, I do not think BTC will blow up imidiately today.
It must be more scary on friday or at the weekend.
I would like to see a daily candle has close under 40k.
It will be the best time to buy the dip.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.