A_Luan26

Bitcoin Phá đáy

Giá xuống
BYBIT:BTCUSDT.P   BTCUSDT Perpetual Contract
Hôm qua mất hỗ trợ 60k xuống 56-57k, chỉ đợi hồi lên gần cạnh dưới hộp Davas để sell thôi anh em.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.