BINANCE:BTCUSDT   Bitcoin / TetherUS
Buy tại sóng 5 H2 TP 50% -85% , STL 5-8% với giá buy margin x3 or x5 nếu chịu đc STL .

Chart đang đi khá giống với H2 21-30/9.

Mọi lòng tốt xin inbox vào

0x7ee15EA1222CD7A602dAebc60579Bf8C1120510a

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.