Ninh-Do

BTC ngắn hạn 29/12

Ninh-Do Cập nhật   
BINANCE:BTCUSDT   Bitcoin / TetherUS
Buy: 37
Sell: 42 45
Stoploss: 3550
Bình luận:
Cập nhật BTC. BTC đã chạm vùng mua và hiện tại đang sw đợi tín hiệu break để đến những target như đã phân tích trước đó
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.