A_Luan26

Bitcoin hôm nay : TRÁNH RA !

BYBIT:BTCUSDT.P   BTCUSDT Perpetual Contract
Thị trường đang đi ngang trong chiếc hộp,chúng ta hãy tránh ra,để mấy ngày xem phản ứng của thị trường như nào rồi hãy tính tiếp.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.