Giá đã break qua trendline ở khung 4h và test lại trend bằng cây nến bearish engufing. Đồng thời đây là vùng kháng cự ==>Tín hiệu sell tốt
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.