KingAlexVN

BTCUSDT 20h30 14/8/2019

KingAlexVN Cập nhật   
POLONIEX:BTCUSDT   Bitcoin / Tether USD
Buy zone: 10k - 10k2

BTCUSDT
Bình luận:
Done with BTC 10k1-10k2. Worst case: 9k8-10k

Insane dump on XRP/USDT: 0.24-0.25.

Next target: ETH/USDT: 178-182

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.