Ditrki1508

BTC sell M15

Giá xuống
Ditrki1508 Pro Cập nhật   
BINANCE:BTCUSDT   Bitcoin / TetherUS
Btc điều chỉnh chưa song sẽ có 1 nhịp xuống 53 ae tham khảo
Đóng lệnh: dừng lỗ
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.