Update chart btc khung D cho anh em tham khảo.
Lực sell đang quay lại anh em cẩn thận các lệnh đòn bẩy.
Chúc giap dịch thành công.!

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.