HungLaiZonihung

khong qua được 8k thì sẽ còn giá 6060 và 4200

Giá xuống
BINANCE:BTCUSDT   Bitcoin / TetherUS
entry sell 7500 7600
sl:7750
tp: 6600 6400 6000
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.