D_G_boysweet

BTC về 6k4 :D

Giá xuống
D_G_boysweet Cập nhật   
POLONIEX:BTCUSDT   Bitcoin / Tether USD
fun !
3 lên 4 xuống ae chuẩn bị tâm lý tụt sấp mặt LOL ~~~~~~ sóng đánh tụt quần ~~~~~~~~~
Bình luận:
btc len 8k5 về 6k4 :D
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.