A_Luan26

Nhận định Bitcoin ngày 09/11

BYBIT:BTCUSDT.P   BTCUSDT Perpetual Contract
Hôm qua BTC đã thoát lên sau cú nén (26 nến khung H4 cuối tuần trước). giờ chúng ta chờ kéo ngược xuống gần EMA21 hoặc vùng 64.000, kháng cự cũ nay trở thành hỗ trợ mới.
anh em nên đợi xem phản ứng từ thị trường.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.