BTCUSD 11/12/2021
.................................
Phe bò đang yếu thế. khản năng đi xuống mạnh.