A_Luan26

Bitcoin đã sẵn sàng xả lũ

BYBIT:BTCUSDT.P   BTCUSDT Perpetual Contract
Trên khung H4 , BTCUSDT đã đến điểm cuối kéo ngược lên để tiến hành vào lệnh bán.(mất vùng hỗ trợ 60k và chạy biên dưới EMA21).

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.