bobbiboy8x

BTC chỉ short, quá khứ luôn lặp lại nhưng ở một đường giá khác

Giá xuống
BINANCE:BTCUSDT   Bitcoin / TetherUS
Dựa trên quá khứ, tác giả đề xuất mô hình giảm giá như trên, BTC kì vọng về vùng 20.xxx sau đó sẽ reset và đi lại một chu kì mới, yếu tố xác định dựa trên động lượng, và các yếu tố lịch sử dựa trên % giá
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.