A_Luan26

Bitcoin mất xu hướng

BYBIT:BTCUSDT   BTCUSDT Perpetual Contract
Chờ tích lũy ở biên dưới chiếc hộp để chờ bùng nổ sell