A_Luan26

Bitcoin mất xu hướng

BYBIT:BTCUSDT.P   BTCUSDT Perpetual Contract
Chờ tích lũy ở biên dưới chiếc hộp để chờ bùng nổ sell

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.