COINABCF

Bitcoin hoàn thành sóng điều chỉnh

Giá lên
COINABCF Cập nhật   
BINANCE:BTCUSDT   Bitcoin / TetherUS
**Phân tích:
- Sau khi hoàn thành sóng 3 của sóng đẩy trong khung thời gian 1W ở mức giá 66k8 giá của BTC đã có 1 đợt sóng điều chỉnh 4 kéo dài hơn 1 tháng và đang đi vào quá trình kết thúc của sóng điều chỉnh 4 với mẫu hỉnh là sóng điều chỉnh phẳng mở rộng.

**Hành động:
- Bắt đầu mua gom trong vùng giá từ 53k6 đến 60k cả bitcoin và altcoin với mục tiêu của sóng đẩy 5 là 80k.

Bình luận: Sóng điều chỉnh đã hoàn thành
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.