centerforever

BTC Kịch bản Bitcoin tối ngày 30/6/2022

Giá xuống
BINANCE:BTCUSDT.P   Bitcoin / TetherUS PERPETUAL CONTRACT
Có thể hồi lên nhẹ tại 193xx rồi sập về 183xx hoặc sập luôn
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.