stonetradecoin

BTC h4 - phân kỳ giảm MACD

Giá xuống
OKX:BTCUSDT.P   BTCUSDT Perpetual Swap Contract
Mức giảm nhanh của ngày hôm qua một lần nữa được hỗ trợ bởi MA60 khung h4. Tâm lý lạc quan vẫn ở mức cao, nhưng chúng tôi đã thấy rằng giá Bitcoin đang gặp khó khăn hơn trong việc tạo mức cao mới.

Ngưỡng trong ngày nằm ở khoảng $ 11,700 với mức quan trọng giữa kỳ là $ 10,670. Có khả năng xảy ra sự phân kỳ giảm giá trên chỉ báo MACD 4 giờ.

Ngoài ra chỉ số tham lam và sợ hãi (Nguồn: Alternative) đã tăng lên mức báo động, cao mới của năm tại 84

Nên rất chú ý đến điều này

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.