BINANCE:BTCUSDTPERP   Bitcoin / TetherUS PERPETUAL FUTURES
Lí do sell:
1. Gía chạm keylevel quan trọng khu vực 21k
2. Nhiều thanh khoản của phe buy chưa bị lấy và imbalance chưa được lấp ở khu vực 19k2 - 19k5

Theo dõi để chờ sell:
1. Giá stophunt keylevel quan trọng khu vực 21k đẩy phe sell ra đảo, đồng thời tạo tâm lý fomo cho phe buy vào cuộc.
2. Giá mitigate khu vực OB H1 chưa bị khai thác ở trên và quay về biên UT tạo UTAD theo cấu trúc phân phối Wyckoff.
3. Fail test UTAD và giá sập mạnh vào trong trading range với khối lượng lớn.
4. Tìm OB ở m15 và order lệnh sell.

Các mức target dự kiến:
TP1: 20289 chốt 25%
TP2: 19754 chốt 75%
TP3: 19228 chốt 100%

Dự kiến buy BTC:
1. Chờ CE tại vùng 19k7 (nếu có) và vùng 19k2 (quan trọng)
2. Target buy lên:
- TP 1: 23K
- TP 2: 27K
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.