vphuplus

BTC xuất hiện cái nêm hướng lên

Giá xuống
BINANCE:BTCUSDTPERP   Bitcoin / TetherUS PERPETUAL FUTURES
BTC xuất hiện cái nêm hướng lên với khối lượng thấp dần.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.