BlockInfo

Btt/usdt ( Justin Cam & Cz kết thúc tấu hài bằng Harmonic )

BINANCE:BTTBTC   None
Hỗ trợ 24h: 26sts
Kháng cự 24h: 30sts
Chúc giao dịch thành công.
Cám ơn đã đến với buổi trình diễn

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.