ThangLeViet

BVH - Lợi nhuận 18%, còn cơ hội nào trong thời gian tới???

Giá lên
HOSE:BVH   TẬP ĐOÀN BẢO VIỆT
BVH có tiền thân là Công ty Bảo hiểm Việt Nam (Bảo Việt) được thành lập với vốn điều lệ ban đầu là 10 triệu đồng được thành lập năm 1964. Năm 2009, giao dịch cổ phiếu tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phồ Hồ Chí Minh (HOSE). Năm 2012, Công ty bảo hiểm nhân thọ Sumitomo (Sumitomo Life) của Nhật Bản nhận chuyển nhượng 18% cổ phần của Bảo Việt từ HSBC Insurance, giá trị chuyển nhượng 340 triệu USD (7,100 tỷ đồng). Các sản phẩm dịch vụ chính của công ty bao gồm Bảo hiểm nhân thọ; Bảo hiểm phi nhân thọ; Tái bảo hiểm nhân thọ và phi nhân thọ; Tư vấn đầu tư, quản lý quỹ, đầu tư chứng khoán; Ngân hàng; Kinh doanh bất động sản. Tại Việt Nam, BVH hiện giữ vị trí số 1 trên thị trường bảo hiểm nhân thọ và thị trường bảo hiểm phi nhân thọ.

KHUYẾN NGHỊ VÀ ĐỊNH GIÁ
  • Điểm mua: 56.500 VND - 57.300 VND
  • Điểm chốt lời 1: 63.300 VND
  • Điểm chốt lời 2: 66.000 VND
  • Điểm cắt lỗ: <55.000 VND
--
Chúc anh em giao dịch thành công và kiếm được nhiều lãi trên Thị trường chứng khoán Việt Nam!

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.