XuanTho

BVH tăng theo kỹ thuật và xu thế chung

Giá lên
HOSE:BVH   TẬP ĐOÀN BẢO VIỆT
Mô hình kỹ thuật và chỉ báo cho thấy dấu hiệu đảo chiều trong ngắn hạn.
Báo cáo kinh doanh quí 1 tăng đột biến trước ĐHCD thường niên ngày 29/06/2021.
mục tiêu giá 1: 64k, giá 2: 80k

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.