HungPK

BVH thoát trens giảm

Giá lên
HOSE:BVH   TẬP ĐOÀN BẢO VIỆT
CP thoát qua trens giảm với việc vượt vùng cản 51.2 trên tuần. Có thể đánh dài.
- Khuyến nghị: mua: 55-56 cutloss: 50
Target 1: 65
TArget 2: 74.5
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.