VuHungFX

BVH cơ hội đã rõ ràng

HOSE:BVH   TẬP ĐOÀN BẢO VIỆT
BVH là cổ phiếu FA rất tốt (tốt như thế nào ae đọc BCTC nhé - do nó dài mình ko phân tích ở đây). Đợt điều chỉnh trong thị trường điên loạn như thế nàu là cở hội cho ae mua BVH nhé.!
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.