HOSE:BWE   CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC – MÔI TRƯỜNG BÌNH DƯƠNG
Giá mà có thị trường t+0 thì ngay lúc cổ phiếu manh nha đã xuống bài thì giao dịch ngắn hạn nói mới hiệu quả tốt.
Chúng ta đang ở trong thị trường t+3 đành chấp nhận kiên nhẫn hơn vậy, liệu BWE có một cú giảm nhẹ cho chúng ta lên tàu không?
Đích đến 60 mà chặn dưới thì 50, mời AE chọn cho mình một chỗ trong khoảng đó
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.