dinhchien

BXY - Cơ hội mua dòng G tại sóng 5 Elliot

Giá lên
dinhchien Premium Cập nhật   
TVC:BXY   Chỉ số Tiền tệ Bảng Anh
Nhìn bên trái, chờ 1 nến tương tự nếu bất an.
Bình luận:
Nên đóng hết lệnh khi giá về vùng sóng (IV) Symmetry. Lưu ý Momentum divergence vẫn đủ lực tăng tiếp. Hiện tại giá đang ở vùng sóng 3 Elliot. Chờ về sóng 4 Elliot mua tiếp.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.