URIFX

BXY: Theo dõi Correction để vào lệnh Buy/Sell

Giá lên
TVC:BXY   Chỉ số Tiền tệ Bảng Anh
Tại thời điểm này, Giá broke channel, tuy nhiên, chưa thể confirm giá tăng nữa không.
Tiếp tục quan sát H1 để ra quyết định. Mình sẽ update chi tiết sau.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.