dinhchien

GBP INDEX - điều chỉnh giảm ở sóng 5 Elliot

Giá xuống
TVC:BXY   Chỉ số Tiền tệ Bảng Anh
Sự phân kỳ của chỉ số MACD & RSI trong một thời gian ngắn.
Lưu ý: Chỉ số GBP đạt đến sóng Elliot 5 (27/2/2019) nhưng chỉ số RSI không vượt quá 70. Cây nến nằm ở dải trên của dải băng trên.
Mình đoán GBP index sẽ điều chỉnh giảm từ sóng Đối xứng III xuống IV.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.