HHermes

Tin vui!!! Bảng Anh index chính thức đảo trend dể tăng

Giá lên
TVC:BXY   Chỉ số Tiền tệ Bảng Anh
80% Bảng Anh index sẽ đảo trend, tin rất vui cho những trader đang kẹp GPB hoặc có ý đinh mua mới. :)
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.