URIFX

GBP có thể tăng thêm vào tuần sau

Giá lên
TVC:BXY   Chỉ số Tiền tệ Bảng Anh
Fibo 50-618 là target consider để sell, khi mà channel hoàn thành.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.