URIFX

GBP có thể tăng thêm vào tuần sau

Giá lên
TVC:BXY   Chỉ số Tiền tệ Bảng Anh
Fibo 50-618 là target consider để sell, khi mà channel hoàn thành.