URIFX

GBP có thể rớt

Giá xuống
TVC:BXY   Chỉ số Tiền tệ Bảng Anh
Theo chart pattern thì chưa có dấu hiệu bull rõ. Có thể là 1 wave bear đi tiếp.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.