URIFX

GBP có thể rớt

Giá xuống
TVC:BXY   Chỉ số Tiền tệ Bảng Anh
Theo chart pattern thì chưa có dấu hiệu bull rõ. Có thể là 1 wave bear đi tiếp.