dinhchien

GBP INDEX - Giảm tiếp

Giá xuống
TVC:BXY   Chỉ số Tiền tệ Bảng Anh
Đã 3 ngày trôi qua, MACD vẫn không vượt lên đường 0. Độ dốc đường MACD & Signal vẫn giảm
Hết đêm nay, nếu MACD vẫn không vượt qua 0 thì mình dự đoán GBP index sẽ giảm mạnh

After 3 days, MACD is not exceeding the zero line. The slope of MACD & Signal is down.
Thus, I forecast GBP INDEX will drop again
Giao dịch được đóng thủ công: tài khoản thực hiện: 11115150
Server: Exness-Real
Pass view: Dc123456789
- Lý do đóng: đạt lợi nhuận mục tiêu X4 tài khoản