dinhchien

GBP INDEX - Giảm tiếp

Giá xuống
dinhchien Premium Cập nhật   
TVC:BXY   Chỉ số Tiền tệ Bảng Anh
Đã 3 ngày trôi qua, MACD vẫn không vượt lên đường 0. Độ dốc đường MACD & Signal vẫn giảm
Hết đêm nay, nếu MACD vẫn không vượt qua 0 thì mình dự đoán GBP index sẽ giảm mạnh

After 3 days, MACD is not exceeding the zero line. The slope of MACD & Signal is down.
Thus, I forecast GBP INDEX will drop again
Giao dịch được đóng thủ công:
tài khoản thực hiện: 11115150
Server: Exness-Real
Pass view: Dc123456789
- Lý do đóng: đạt lợi nhuận mục tiêu X4 tài khoản

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.