dinhchien

GBP INDEX - Cơ hội tốt để mua dòng GBP

Giá lên
TVC:BXY   Chỉ số Tiền tệ Bảng Anh
- Kỳ vọng trở lại kênh giá với false break + Divergence MACD - RSI
- Luôn stop loss.
- 50% với tất cả dự báo.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.