dinhchien

GBP INDEX - Cơ hội tốt để mua dòng GBP

Giá lên
TVC:BXY   Chỉ số Tiền tệ Bảng Anh
- Kỳ vọng trở lại kênh giá với false break + Divergence MACD - RSI
- Luôn stop loss.
- 50% với tất cả dự báo.