Phamdong1969

BZRX đang hình thành mô hình giá tăng

Giá lên
BZRX đang hình thành mô hình chiếc cốc - tay cầm
Mô hình này hoàn thành khi giá vượt 0.355$
Nếu giá không vượt qua vùng này thì mô hình thất bại
Hiện tại giá đang 0.249$ có thể đánh ngắn hạn lên gần vùng cản phía trên thì bán ra!

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.