cdys

bán ngắn hạn mã C

Giá xuống
NYSE:C   Citigroup, Inc.
Phân tích ngày 04/05/2020
Quan sát dài hạn trên khung 3M, giá đi xuống tạo đáy tại 9.7 vào tháng 01/2009, sau đó giá diễn biến như phân tích trên biểu đồ đó là: giá đi lên theo 5 sóng tạo thành sóng 1 dạng sóng chéo, đạt đỉnh tại 80.7, sau đí giá giảm trong sóng 2 dạng sóng phẳng, đến ngày 04/05/2020, giá đang trong sóng rất nhỏ (v) của sóng nhỏ ((c)), quan sát trên khung W thì tuần trước đó giá tạo thành một cây pinbar giảm giá rất đẹp sau khi chạm kháng cự là đáy sóng ((a)) trước đó, vì thế, có thể bán khi thị trường mở cửa hoặc bán tại 50% cây pinbar trước đó tại mức giá 47$, mục tiêu giá là 25
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.