Whale-D

Spot coin - C98 - 14/4/2022 - 01

Giá lên
Whale-D Cập nhật   
BINANCE:C98USDT   C98 / TetherUS
Vùng mua 1.3 - 1.6
Target 1: 2.8
Target 2: 4.4
lưu ý khi giá xuống vạch đỏ
Giao dịch đang hoạt động:
hãy tiếp tục giữ lệnh , Mua SPOT giá này rất tốt . hãy DCA

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.