yeus777

C98 giá đã đi đúng nhận định, múc mạnh tay

Giá lên
BINANCE:C98USDT   C98 / TetherUS
Giá đã chạy đúng kịch bản mình phân tích lần trước
TP ngắn hạn 6$
TP dài hạn 25$
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.