phambaduy

C98-1D - Mua luôn hay chờ Btc ổn định?

BINANCE:C98USDT   C98 / TetherUS
Btc dập dình thủng 40k => Chờ tín hiệu lành mới vào cho chắc chắn nhỉ
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.