yeus777

C98 vùng mua lý tưởng 2.5 - 1.9

Giá xuống
yeus777 Cập nhật   
BINANCE:C98USDT   C98 / TetherUS
Như tiêu đề, entry lý tưởng cho C98 là 2.5-1.9
TP dài hạn phá đỉnh cũ
Giao dịch đang hoạt động:
Đã về tới vùng mua, lụm thôi ae
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.