vuongdq2121

C98 Cho tín hiệu LONG

Giá lên
BINANCE:C98USDT   C98 / TetherUS
C98 Cho tín hiệu LONG
Entry vào lệnh 4.6 anh em tự tính SL và TP con này có tín hiệu bắt đầu đi lên

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.