maivanhai

cadchf đánh xuống.

Giá xuống
FX:CADCHF   Canadian Dollar/Swiss Franc
Thị trường đã hình thành xu hướng xuống từ 2 tháng nay, với hành động giá hiện tại thị trường tiếp tục ưu tiên đánh xuống trong thời gian tới. Mục tiêu có thể là vùng giá kế tiếp trên tuần
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.