Atptrading271

Chiến Lược giao dịch CADCHF 17/05/2019

Giá xuống
FX:CADCHF   Canadian Dollar/Swiss Franc
Sell giá 0.74900
SL : 0.75200
Tp 0.746400

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.