linh.fondex

CADCHF

Giá xuống
OANDA:CADCHF   CAD/CHF
Giá đang tiếp cận ngưỡng kháng cự tại mức 0,7554,nơi nó có khả năng đảo ngược ngưỡng hỗ trợ tại mức 0,7507
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.