dinhchien

CADCHF - Đoán giảm h4 [Script strategy]

Giá xuống
FX:CADCHF   Canadian Dollar/Swiss Franc
* 50% khi đoán hình từ quá khứ.
- 1% rủi ro.
- Nhìn bên trái tín hiệu từ hệ thống trade.
- Chúc may mắn.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.