dinhchien

CADCHF - Đoán giảm h4 [Script strategy]

Giá xuống
FX:CADCHF   Canadian Dollar/Swiss Franc
* 50% khi đoán hình từ quá khứ.
- 1% rủi ro.
- Nhìn bên trái tín hiệu từ hệ thống trade.
- Chúc may mắn.