FOREXCOM:CADCHF   Canadian Dollar / Swiss Franc
CADCHF đã xảy ra FTB, m30 cầu đã chuyển sang cung, Đợi sell ở DP vùng SGB phía trên

PAUL
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.