VuVanTien94hd

CADCHF sell khi tiếp cận DP

FOREXCOM:CADCHF   Canadian Dollar / Swiss Franc
24 lượt xem
0
CADCHF đã xảy ra FTB, m30 cầu đã chuyển sang cung, Đợi sell ở DP vùng SGB phía trên